Skip to content

Privacy beleid

Wat doet Medicusspecialist?
Medicusspecialist is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 3201 Aarschot, Langdorpsesteenweg 202 bus B, gekend onder het ondernemingsnummer 0652.920.361 en is een samenwerkingskoepel van onafhankelijke, zelfstandige verzekeringsmakelaars met diverse vestigingen in België (de leden van Medicusspecialist), en bestaat uit een netwerk van alle specialiteiten en diensten die een medicus nodig heeft tijdens zijn carrière.

Onze klanten kiezen zelf van welke activiteiten ze gebruik maken en wanneer:

  • Verzekeringsmakelaars
  • notarissen
  • boekhouders
  • juristen
  • bankiers

Medicusspecialist helpt de klant hierbij.

We richten ons specifiek op startende en actieve artsen, kinesisten, tandartsen, apothekers, logopedisten en zelfstandige verpleegkundigen. Door onze jarenlange ervaring en specialisatie kennen we de medische wereld door en door.

Het aanspreekpunt voor al jouw vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij Medicusspecialist is:

Medicusspecialist: Serge Tollet
0478 92 02 85
Serge@medicusspecialist.be

Medicusspecialist en haar leden verwerken in het kader van hun activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen en dit kan gaan om natuurlijke personen die (een potentiële) klant zijn van een Medicusspecialist, contactpersonen binnen het actieve netwerk van Medicusspecialist, personeelsleden enz.

Medicusspecialist en haar leden hanteren een strikt privacybeleid in overeenstemming met de GDPR verordening

Welke persoonsgevens verwerken Medicusspecialist en haar leden?
Medicusspecialist en haar leden verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van bovenvermelde adviesprestaties en in kader van de hieronder vallende types van overeenkomsten die met Medicusspecialist of met een van de leden van Medicusspecialist worden gesloten en verwerkt. Het betreft ook die gegevens die nodig zijn opdat Medicusspecialist en haar leden hun commerciële activiteiten kunnen uitoefenen.

Het kan bv. gaan om je naam, voornaam en contactgegevens, maar ook om je taalkeuze, je ondernemings- of BTW-nummer, je bankrekeningnummer, kredietkaartnummer, paspoortgegevens, emailadres. Maar ook de communicatie die je met Medicusspecialist voert als huidige of potentiële klant.

Medicusspecialist verwerkt weinig gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR.

Klanten zijn in het kader van hun activiteiten en de activiteiten van Medicusspecialist doorgaans verplicht om bepaalde (contact)gegevens aan Medicusspecialist mee te delen en daaronder kunnen dan wel bepaalde gevoelige gegevens zijn, zoals relevante medische gegevens of speciale wensen/beperkingen. De Klant zal voor deze strikt noodzakelijke verwerking dan haar uitdrukkelijke toestemming geven door aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst en afspraken met Medicusspecialist.

Wanneer er wordt ingeschreven op de nieuwsbrief, dan ontvangt de betrokken persoon op regelmatig tijdstip een nieuwsbrief op het aangegeven emailadres. Medicusspecialist gebruikt dit emailadres enkel voor de diensten waarop er werd ingeschreven. Uiteraard kan er op eender welk ogenblik worden uitgeschreven via de link onderaan elke nieuwsbrief of door een vraag daartoe via email op het emailadres Serge@medicusspecialist.be.

In het kader van de door Medicusspecialist aangeboden (online-) spreeksessies, seminaries en evenementen, kan Medicusspecialist van deze voormelde sessies foto’s, beelden en/of audiovisuele opnamen maken. Hiervoor zal Medicusspecialist steeds toestemming vragen aan de betrokkenen via één van haar rechtsgronden (toestemming of overeenkomst) op het moment van inschrijving en/of deelname van de betrokkene aan de desbetreffende sessie. Medicusspecialist verwijst ook naar de specifieke algemene voorwaarden voor deze evenementen, die voorafgaand voor kennisname en goedkeuring meegedeeld worden aan de deelnemer alvorens zijn inschrijving wordt gefinaliseerd.

Juridische grondslag en doeleinden van de verwerking
De verwerking in het kader van voorgenomen of lopende overeenkomsten is meteen ook de belangrijkste juridische grondslag van de gegevensverwerking door Medicusspecialist en haar leden. Indien nodig wordt jouw aanvullende, uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR gevraagd. Een gegeven toestemming kan in principe kosteloos en elektronisch weer worden ingetrokken, tenzij er natuurlijk een andere juridische grond voor de verwerking is.

In dit verband merkt Medicusspecialist natuurlijk wel op dat Medicusspecialist of haar leden jouw gegevens ook kunnen verwerken vanuit een ‘gerechtvaardigd belang’ voor de verwerking. Zo kunnen Medicusspecialist of hun leden je bv. inlichten over nieuwe, voor jou mogelijk interessante diensten indien je bent ingeschreven op onze nieuwsbrief. Medicusspecialist zal dit, zoals in het verleden, natuurlijk steeds binnen redelijke grenzen doen en nooit op een agressieve of door jou niet-gewenste wijze.

Indien je een testimonial of getuigenis meedeelt aan Medicusspecialist met betrekking tot de door haar aangeboden diensten en het gebruik hiervan, geef je toestemming, en heeft Medicusspecialist vrijblijvend het recht, om deze testimonial of getuigenis mee te delen en kenbaar te maken op de website en platform van Medicusspecialist, waarbij mogelijks ook bepaalde persoonsgegevens zoals bv. je naam, je postcode, je functie, mee kunnen vermeld worden. Hierbij wordt uiteraard steeds in acht genomen dat specifieke persoonsgegevens zoals bv. contactgegevens, volledige adressen, andere gevoelige gegevens, enzovoort nooit op deze wijze publiek zullen kenbaar gemaakt worden via de publicatie van voormelde testimonial. Indien je hierover vragen hebt, kan je ons ook steeds contacteren via onze aanspreekpunten zoals voorzien in dit privacybeleid.

Bron van de persoonsgegevens
Medicusspecialist en haar leden verkrijgen de persoonsgegevens die ze verwerken, in de eerste plaats van de betrokken natuurlijke personen zelf (rechtstreeks dan wel via haar leden). Jouw betrokken tussenpersonen, derde partijen en medisch personeel kunnen ook informatie of gegevens over jou verstrekken vb. in een noodgeval of in het belang van andere klanten. We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens en gebruiken ze alleen om jou beter te kunnen helpen.

Duurtijd van de verwerking
Medicusspecialist en haar leden houden de persoonsgegevens die ze verwerkt, niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking.

In principe bewaren Medicusspecialist en haar leden de persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst die met Medicusspecialist of één van haar leden werd gesloten dan wel vanaf het moment waarop de gegevens werden bekomen (dit rekening houdend met de verjaringstermijn van contractuele vorderingen). Indien noodzakelijk, vb. ingeval van een rechtsgeding, kan het zijn dat de persoonsgegevens natuurlijk langer bijgehouden moeten worden.

De persoonsgegevens van haar personeelsleden houden Medicusspecialist en haar leden niet langer bij dan vijf jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, tenzij ingeval van een rechtsgeding in welk geval de gegevens kunnen worden verwerkt tot maximaal drie jaar na de definitieve afhandeling daarvan.

Eventuele gevoelige gegevens worden slechts bijgehouden voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en prestaties tenzij ze op de ene of ander manier noodzakelijk bijgehouden moeten worden om te kunnen aantonen dat Medicusspecialist of het betrokken lid de overeenkomst correct heeft uitgevoerd.

Medicusspecialist en haar leden houden de persoonsgegevens die ze verwerken, maximaal up-to-date en wist of verbetert ze waar nodig.

Veiligheid van de persoonsgegevens
Medicusspecialist en haar leden waarborgen de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. Medicusspecialist slaat belangrijke/gevoelige persoonsgegevens op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derde partijen.

Verwerking door / doorgifte aan externe partners
Medicusspecialist en haar leden verwerken de persoonsgegevens in de eerste plaats zelf (zowel intern als extern voor informatie- en communicatiedoeleinden). Medicusspecialist en haar leden geven gegevens enkel door aan partners als dit noodzakelijk is om bepaalde prestaties vlot te laten verlopen. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden natuurlijk meegedeeld. Medicusspecialist geeft persoonsgegevens ook nog door aan externe partners maar dit in de mate dat dit nodig is voor het vervullen van haar taak als koepelorganisatie. Medicusspecialist en haar leden kunnen ook nog onderling gegevens delen als dit nodig is voor deze taak van Medicusspecialist. Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelde van Medicusspecialist wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, websites, etc. Met deze partners, leveranciers of andere aangestelde zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

De doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse partijen ook buiten de EU indien dit in het kader van de uitvoering van overeenkomsten en prestaties absoluut noodzakelijk te zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant, en de klant geeft dan ook toestemming voor deze verwerking in de algemene of bijzondere voorwaarden van de overeenkomst met Medicusspecialist. Ze is ook in het belang van de klanten.

Als Medicusspecialist of een lid persoonsgegevens doorgeeft aan iemand buiten de EU die niet op een lijst met ‘veilige landen’ (in het kader van de GDPR) staat, dan zal ze hiervoor in de mate van het mogelijk de passende veiligheidswaarborgen afdwingen.

Medicusspecialist en haar leden zien er maximaal op toe dat de externe partners die voor haar persoonsgegevens verwerken of die (mee) verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, de bepalingen van de GDPR naleven. Daartoe wordt er gestreefd om zoveel mogelijk ‘verwerkingsovereenkomsten’ af te sluiten met de belangrijkste partners.

Jouw rechten onder de GDPR
Medicusspecialist en haar leden waarborgen dat jij als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR je verleent (informatie; inzage; kopie; verbetering; vergetelheid; beperking van en bezwaar tegen de verwerking; overdraagbaarheid van gegevens).

Je kan je rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld vooraan deze verklaring. Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan Medicusspecialist of haar lid je een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

Cookies
Medicusspecialist en haar leden maken op haar websites en aangifteportalen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet helemaal correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Met betrekking tot de gebruikte cookies verwijst Medicusspecialist of haar lid trouwens nog naar haar cookieverklaring.

Een klacht of vraag over jouw persoonsgegevens?
Jouw aanspreekpunt bij Medicusspecialist of haar lid werd al meegedeeld. Heb je een klacht, dan kun je die ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Dat is de nieuwe naam voor de privacycommissie. Je kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Versie van deze privacyverklaring
Deze pagina werd het laatst geactualiseerd op 1 januari 2020.